Ziekenzalving

Gelovig omgaan met kwetsbaarheid en ziekte
Mensen zijn kwetsbaar. Dat voelen we regelmatig, als onze levensweg voor kortere of langere tijd geblokkeerd raakt door ziekte, handicap of ouderdom. Ons lichaam en onze geest kunnen het laten afweten. Kun je in zo’n geval dan toch ervaren dat God aanwezig is?
In de vroege christengemeenten hebben de volgelingen van Jezus daarover nagedacht. Zij wilden hun zorg en aandacht voor de zieken in hun midden en ook het geloof dat God de zieke nabij is, op een bijzondere wijze tot uiting brengen. In de bijbel staat het zo:
Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden. Belijd daarom elkaar uw zonden en bid voor elkaar opdat u genezing vindt. Het vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel.’  (Jacobusbrief 5,13-15)

Speciaal telefoonnummer
Voor het maken van een afspraak voor een ziekenzalving of ziekenzegen is er in de parochie een speciaal telefoonnummer. Het nummer is 06 – 12 62 32 03. Dit nummer is dagelijks bereikbaar van 7.00 tot 22.00 uur. U kunt eventueel een boodschap inspreken en dan zorgen wij er voor dat u binnen twee uur een telefoontje terugkrijgt. Als er meer tijd is, kunt u ook contact opnemen met het Centraal Pastoraal Secretariaat

Sacrament van de ziekenzalving
Vroeger sprak men van het sacrament van de stervenden of de laatste sacramenten. Tegenwoordig sluiten we meer aan bij wat de brief van Jakobus vraagt. De ziekenzalving is bestemd voor iedereen die ziek is of die haar of zijn krachten voelt afnemen. Het is geen afscheidsritueel en ook geen markering tussen leven en dood.
Het ritueel houdt in dat een priester de zieke met olie zalft en de handen oplegt. Met de zalving heeft de Kerk genezing op het oog. Vaak is de ziekte als zodanig niet te overwinnen, maar kan het ritueel van de ziekenzalving helpen om het lijden te verminderen. Hiernaast mag de zieke in het ritueel ook de aanwezigheid van de Heer ervaren. Wanneer de omstandigheden het toelaten, kan de zieke ook de Communie ontvangen.
Zo helpen eenvoudige gebaren het lijden te verzachten en bieden ze een mogelijkheid om de diepe zin te ervaren van het leven in al z’n kwetsbaarheid. In de zalving ervaren we Gods helende kracht. In de handoplegging mogen we voelen dat God zijn handen nooit van ons aftrekt. Wie bidt om vergeving, mag horen dat God een mens geen kwaad nadraagt. In het gezamenlijk gebed kunnen we onze angst onder woorden brengen. We kunnen ook ons leven en de toekomst van onze dierbaren aan God aanbevelen.

Gemeenschap
Met anderen om zich heen kan een mens een moeilijke fase in het leven beter aan. Het zijn medemensen die betrokken zijn en met wie hij of zij verbonden is. Om die reden is het fijn als de ziekenzalving kan plaatsvinden in een kring van dierbaren. De parochie biedt ook de gelegenheid aan van een gemeenschappelijke ziekenzalving. De viering van het sacrament te midden van de gelovige gemeenschap is een teken van onderlinge verbondenheid en medeleven. Het gezamenlijk gebed in feestelijke sfeer doet de betekenis van de ziekenzalving goed uitkomen: God gunt ons het goede en het mooie en we mogen vertrouwen op zijn liefde en zorg.

dreamstime_m_15057144 WebZiekenzegen
Wanneer iemand in stervensgevaar is en de ziekenzalving acuut moet plaatsvinden, is het in onze parochie meestal niet mogelijk om tijdig een priester in te schakelen. Bij een acute vraag kan doorgaans wel een pastoraal werker of diaken komen voor een ziekenzegen. In dergelijke situaties kunt u het beste het noodnummer bellen (zie de achterzijde van deze folder).
De ziekenzegen is een kort en eenvoudig ritueel, toegespitst op de acuutheid van de situatie. Wij bidden dan om Gods zegen voor de zieke en om kracht voor allen die met de zieke verbonden zijn.

Wacht niet tot het laatste moment
Wie het sacrament van de ziekenzalving wil ontvangen, doet er goed aan er op tijd bij te zijn. Wacht niet te lang met het maken van een afspraak voor een ziekenzalving of aarzel niet teveel als u wordt uitgenodigd voor een gemeenschappelijk ziekenzalving. En wacht zeker niet tot het ‘allerlaatste moment’.

Gemeenschappelijke viering
Het verdient echt aanbeveling om het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen tijdens een gemeenschappelijke viering in de kerk. Zo’n viering met andere gelovigen  wordt goed verzorgd vanuit de parochie en biedt de gelegenheid om vrienden en familie er bij uit te nodigen. Bovendien kunt u het ontvangen van het sacrament bewust meemaken en u er geestelijk op voorbereiden.